دولت هلند

درسال ۲۰۰۰ وزارت امور خارجه دولت هالند یک گذارش رسمی را تحت عنوان «خدمات امنیتی در افغانستان کمونیستی (۱۹۷۸ – ۱۹۹۲ ) » به نشررسانید.

سوال مرکزی درین سند اینست که ایا کارمندان اسبق خدمات امنیتی افغانستان مرتکب نقض حقوق بشر شده اند؟ و اگر شده اند کی ها؟

برای دریافت جواب به این سوال از گذارش های سفارت هالند در اسلام اباد، کمیشنری عالی سازمان ملل برای مهاجرین، سازمان عفو بین الملل و سایر اسناد مسلکی کار گرفته شده است.

بخش عمده این سند در برگیرندهً به میان امدن وتداوم رژیم کمونیستی بین سالهای ۱۹۷۸ – ۱۹۹۲ با در نظر داشت تسلسل زمانی است که چهار ریس جمهور در ان حضور داشتند. متعاقبا این سند به فعالیت های بخش های مختلف خدمات امنیتی بخصوص خاد و واد معطوف است.

نتیجه گیری های مهم این سند قرار ذیل اند:

۱- شکنجه یک متود تحقیقات خاد و واد بوده است.

۲- تعداد زیاد کارمندان طریقه های تحقیق را از همکاران شوروی شان می اموختند.

۳- وظایف کارمندان خاد و واد منظما در حال تعغیر بود، بعضا چندین مرتبه در یک سال.

۴- ارتقا در خاد و واد تنها زمانی ممکن بود که کارمند وفاداری خود را از طریق نقض حقوق بشر ثابت میکرد.

۵- تمام منسوبین وکارمندان خاد و واد مرتکب نقض حقوق بشر گردیده اند.