صفحه نخست

۱۰۰ گواهی یک پژوهش چند رسانه یی است معطوف به تاریخ افغانستان میان سالهی ۱۹۷۸ – ۱۹۹۲.

ادعا میشود که میان سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۹۲  رژیم کمونیستی در افغانستان بر سر اقتدار بود که در سال ۱۹۹۲ منقرض گردید و تعدادزیاد افغان ها وطن شان را ترک کردند و بخشی ازین مهاجرین به هالند امدند.

درحالیکه صدای جنگ ها هنوز طنین انداز است، تعدادی که ادعا میشود جنایتکاران جنگی بودند از جمله کارمندان اسبق ارگانهای امنیتی و قربانیان جنگها باهم یا پهلوی هم (بعظا بگونه غیر قانونی) در هالند زندگی میکنند.

ما میخواهیم ان چهره هایی را معرفی نماییم که با وجود جنگ پایان یافته هنوز هم ان جنگ بالای زندگی هایشان تاثیرگذار است.

ما ۱۰۰ گواهی را بگونه تصویر وصدا جمع اوری مینماییم. در چوکات این پژوهش زمینه برای هرگونه نظر وبازتاب تجارب وسرگذشت ها وجود دارد. ما زمینه شنیدن تمام صدا هارا مساعد میسازیم تا به واقعیت یک بخش تاریخ رسیده بتوانیم.

این پژوهش درپی حقیقت یابی زندگی کدام فرد مشخص نیست بلکه امیدواریم به واقعیت های تاریخی افغانستان روشنی انداخته شود.

ایا خود فردی هستید یا کسی را میشناسید که مرحله ۱۹۷۸-۱۹۹۲ یا یک بخش انرا از سر گذشتانده  ومیخواهد گفتنی های خود را شریک سازد؟ میتوانید ازین طریق با ما در تماس شوید: mirjam@100testimonies.com